Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht,
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met De Vos schoenen te Niekerk
 3. Dag: kalenderdag,
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten, waarvan de levering- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt,
 6. Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt,
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door De Vos schoenen georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand,
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van De Vos schoenen

De Vos schoenen

Aldringastraat 5
9822 AM Niekerk 
Nederland

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 02018972

Btw-identificatienummer: NL803954578B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van De Vos schoenen en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij De Vos schoenen zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product-voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als De Vos schoenen gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden De Vos schoenen niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 4. de prijs inclusief belastingen
 • de eventuele kosten van aflevering
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen De Vos schoenen de prijs garandeert
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten
 • de gedragscodes waaraan De Vos schoenen zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt De Vos schoenen onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door De Vos schoenen is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft De Vos schoenen passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal De Vos schoenen daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De Vos schoenen kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien De Vos schoenen op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 
Artikel 6 - Herroepingrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan De Vos schoenen bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan De Vos schoenen retourneren, conform de door De Vos schoenen verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van verzending en terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal De Vos schoenen dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingrecht

 1. De Vos schoenen kan het herroepingrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingrecht geldt slechts indien De Vos schoenen dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor producten:
 • die door De Vos schoenen tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven en/of verzendkosten.
 2. In afwijking van het vorige lid kan De Vos schoenen producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar De Vos schoenen geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien De Vos schoenen dit bedongen heeft en:
 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen
 • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat

5.    De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De Vos schoenen staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door De Vos schoenen, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover De Vos schoenen kan doen gelden.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De Vos schoenen zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal De Vos schoenen het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal De Vos schoenen zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingrecht niet worden uitgesloten.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij De Vos schoenen tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan De Vos schoenen bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan De Vos schoenen te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft De Vos schoenen behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 - Klachtenregeling

 1. De Vos schoenen beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij De Vos schoenen, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij De Vos schoenen ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door De Vos schoenen binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14 - Intellectueel eigendom

Elk auteursrecht, alle (handels)namen – en merken en alle andere intellectuele eigendomsrechten ter zake elk materiaal of de inhoud (als onderdeel) van de website berusten bij De Vos schoenen of haar licentiegevers. Consument mag dit materiaal alleen gebruiken als hier uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven. De Consument mag voor zover nodig een kopie maken van een bestelling of van contactgegevens, zoals vermeld op deze website.

Artikel 15 - Aansprakelijkheid

 1. Indien De Vos schoenen aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze en de wettelijke bepaling(en) is geregeld.
 2. De Vos schoenen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat De Vos schoenen is uitgegaan van door of namens de consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. De Vos schoenen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, immateriële schade, materiële schade, gemiste besparingen en schade door bedrijf- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan volgens artikel 7:24 lid 2 BW.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan de opzet of grove schuld van De Vos schoenen.
 5. De Vos schoenen aanvaardt aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van gebreken in geleverde zaken waarvoor De Vos schoenen aansprakelijk is.
 6. Indien De Vos schoenen aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.
 7. Indien de consument niet tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen, welke De Vos schoenen noodzakelijk of nuttig acht teneinde de leveringen te kunnen verrichten, aan De Vos schoenen verleent, kan de consument nimmer schadevergoeding of enige ander rechten ontlenen bij niet nakoming van de overeenkomst door De Vos schoenen.

Artikel 16 - Ons recht om deze voorwaarden te veranderen

De Vos schoenen heeft het recht om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te herzien en te veranderen. De Consument is gebonden aan het beleid en de algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat de producten worden besteld, tenzij een verandering van dit beleid, deze algemene voorwaarden of de Privacy Statement vereist is bij wet of door een overheidsinstantie, in welk geval de verandering ook van toepassing is op bestellingen die eerder door de Consument zijn geplaatst.

Copyright 2023 De Vos schoenen
iDEAL
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »